Меню
Управління кадрового забезпечення
Опубліковано 13 жовтня 2022 року о 13:04

м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

Тел.: (032) 258-61-07

e-mail: [email protected]

Начальник

 полковник поліції

Онисик Роман Андрійович

Відкрити все

Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у Львівській області є структурним підрозділом апарату Головного управління Національної поліції   у Львівській області.


 

 1. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері забезпечення охорони  прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку, а також поліцейських послуг.
 2. Реалізація державної політики проходження служби у ГУНП у Львівській області на посадах поліцейських, державних службовців, працівників поліції.
 3. Забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при організації роботи                з призначення, проходження служби та розстановки, підготовки поліцейських, держслужбовців, працівників поліції ГУНП у Львівській області, їх звільнення.
 4. Здійснення супроводу діяльності атестаційних та поліцейської комісій, документального оформлення прийняття на службу до ГУНП у Львівській області, призначення та звільнення з посад поліцейських, державних службовців, працівників поліції, переміщення їх по службі.
 5. Організація роботи із зміцнення дисципліни і законності в діяльності працівників ГУНП, дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об'єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції управління, проведення профілактичної роботи та надання методичної допомоги керівникам підрозділів.
 6. Організація та проведення службової підготовки, прийняття заліків рівня службової підготовленості поліцейських.
 7. За дорученням керівництва організація спортивно-масової роботи.
 8. Відбір та підготовка поліцейських для участі в міжнародних миротворчих операціях.
 9. Організація культурно-масової та просвітницької роботи у підрозділах поліції. Забезпечення у межах компетенції соціального захисту поліцейських, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей.
 10.  Організація та здійснення психопрофілактичної та психокорекційної роботи психодіагностики, вивчень із використанням поліграфу, психопрофілактичного консультування) з працівниками ГУНП.
 11. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу.
 12. Проведення інших заходів для задоволення потреби ГУНП у кваліфікованих кадрах та їх ефективного використання.


 •  
  1. Розробляє спільно з відповідальним підрозділом за дорученням керівництва загальні та інші плани роботи.
  2. Здійснює організаційно - методичне та інформаційне забезпечення  роботи працівників кадрового забезпечення відділів ГУНП.
  3. Спільно з представниками відповідних структурних підрозділів узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику територіального органу пропозиції щодо її вдосконалення.
  4. Узагальнює, поширює та впроваджує позитивний досвід організації роботи з відбору, розстановки, збереження та зміцнення професійного ядра, навчання і виховання поліцейських.
  5. За дорученням Національної поліції та керівництва ГУНП спільно з іншими підрозділами упроваджує сучасні методи і новітні форми праці, проходження служби та управління діяльністю працівників кадрового забезпечення відділів ГУНП.
  6. Веде встановлену нормативними актами звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, проводить аналіз якісного та кількісного складу поліцейських, державних службовців і працівників поліції.
  7. Організовує складання графіків щорічних відпусток працівників ГУНП.
  8. Обліковує і зберігає особові справи поліцейських, державних службовців і працівників поліції.
  9. Відповідно до вимог чинного законодавства вносить записи до трудових  книжок поліцейських, державних службовців і працівників поліції.
  10. Виготовляє, видає, обліковує та знищує службові посвідчення поліцейських. Веде облік втрат службових посвідчень та формує щоквартальну звітність.
  11. Видає постійні перепустки поліцейським, державним службовцям, працівникам поліції ГУНП та веде їх облік.
  12. Веде обліки протоколів та посвідчень виданих діючим працівникам ГУНП, які набули статусу учасника бойових дій. Надає інформацію до соціальних служб для виплати останнім матеріальної допомоги щорічно до 5 травня.
  13. Спільно з керівниками підрозділів готує та подає керівництву ГУНП матеріали про заохочення та нагородження державних службовців і працівників поліції, поліцейських, присвоєння останнім чергових звань.
  14. Скеровує до МВС, НП, матеріали про нагородження поліцейських ГУНП державними нагородами України, відомчими нагородами, про присвоєння спеціальних звань  у порядку заохочення, застосування інших видів заохочень до поліцейських, працівників поліції, держслужбовців.
  15. Проводить наради, семінари, навчально-методичні збори з актуальних питань роботи з кадрами, підвищення професійного рівня особового складу, упровадження новітніх форм роботи з особовим складом.
  16. За дорученням керівництва розробляє проекти положень, наказів, інструкцій, що регламентують питання відбору, підготовки та розстановки працівників, службової дисципліни поліцейських, інші питання роботи з кадрами.
  17. Організовує спільно з УФЗБО облік листків тимчасової  непрацездатності.
  18. Надає пропозиції керівнику ГУНП щодо організації та проходження стажування працівниками поліції, які зараховані до кадрового резерву, - для просування по службі.
  19. Проводить вивчення разом з керівниками структурних підрозділів ГУНП особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в ГУНП чи проходять службу, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на посади поліцейських,  державних службовців та проходженням служби; ознайомлює таких із загальними правилами поведінки поліцейського, державного службовця.
  20. Визначає та доповідає керівництву ГУНП інформацію про потреби в кадрах, здійснює супровід діяльності поліцейських та атестаційних комісій.
  21. Відповідно до визначеного Національною поліцією порядку, за дорученням керівництва ГУНП приймає участь у організації та проведенні добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських.
  22. Здійснює прийом документів від претендентів на посади поліцейських, для подальшого надання їх на розгляд поліцейської комісії, проведення інших заходів щодо організації конкурсного відбору відповідно до визначеного положеннями, наказом Національної поліції України порядку.
  23. Організовує проведення конкурсу щодо заміщення вакантних посад держслужбовців, прийом документів від кандидатів на посади, подальше подання таких на розгляд конкурсній комісії ГУНП.
  24. Спільно з керівниками зацікавлених підрозділів здійснює підготовку матеріалів та скеровує такі на розгляд атестаційних комісій.
  25. Спільно з підрозділом закладу охорони здоров’я МВС, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд в МВС, організовує проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівниками ГУНП, особами що претендують на заняття посад в ГУНП.
  26. З урахуванням  індивідуальних здібностей, професійної та фізичної  підготовки,  результативності роботи поліцейських, державних службовців і працівниками поліції, спільно з керівниками вносить керівництву ГУНП пропозиції з приводу скерування працівників на конкурсні чи атестаційні комісії, для вирішення питання про відповідності їх займаним посадам, перспектив службової кар’єри, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за згодою.
  27. Готує матеріали щодо присвоєння рангів державним службовцям.
  28. Обчислює стаж роботи державної служби державним службовцям та здійснює контроль за наданням їм відпусток відповідної  тривалості. Обчислює стаж роботи поліцейських, здійснює контроль за встановленням надбавок та наданням останнім відпусток відповідної  тривалості.
  29. Оформлює та видає довідки з місця роботи з питань, віднесених до компетенції УКЗ ГУНП поліцейським, державним службовцям, працівникам ГУНП та членам їх сімей.
  30. У межах повноважень, визначених законодавством, організовує   контроль   за   станом   військового  обліку військовозобов'язаних і  призовників в ГУНП.
  31. Здійснює заходи щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання  контрактів, трудових договорів, строкових трудових договорів із поліцейськими, державними службовцями і працівниками поліції, які приймаються чи проходять службу в ГУНП, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів.
  32. Проводить заходи щодо своєчасного щорічного подання поліцейськими,  державними службовцями ГУНП відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно (декларування доходів), дотримання ними Закону України «Про запобігання корупції».
  33. Розглядає в межах компетенції пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийому громадян з питань, що належать до компетенції  кадрової служби.
  34. Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
  35. Взаємодіє у межах компетенції з закладами освіти щодо формування  методичних матеріалів з питань кадрової роботи та державної служби, скерувує на навчання.
  36. З метою формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь, навичок і компетенцій, здобутих у результаті теоретичної підготовки організовує стажування працівників за місцем служби або в інших органах і підрозділах поліції, підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління поліції, НЗНП, на базі інших центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів, а також за кордоном, на займаних посадах або на посадах, на які працівника поліції передбачається згодом призначити.
  37. Спільно з зацікавленим підрозділом готує документи про відрядження працівників за кордон.
  38. Відповідно до планів графіків, затверджених наказами Національної поліції, організовує заходи щодо спеціалізації, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ГУНП.
  39. Відповідно до визначеного МВС України порядку проводить перевірку рівня фізичної підготовки кандидатів до вступу в Національну поліцію.
  40. Здійснює контроль знань, умінь та навичок осіб молодшого, середнього та вищого складу ГУНП відповідно до порядку, визначеного МВС України, планує та проводить заняття. Вносить керівництву ГУНП пропозиції для підтримки належного рівня службової підготовки поліцейських.
  41. Здійснює індивідуально-психологічне консультування керівників органів та підрозділів, працівників та членів їх сімей під час розв’язання їхніх психологічних та сімейних проблем з метою запобігання надзвичайних подій і самогубств серед особового складу.
  42. Забезпечує психопрофілактичні та психокорекційні роботи з працівниками, котрі прибули з відряджень із зони проведення АТО та іншими працівниками ГУНП.
  43. Проводить психодіагностичні методики з метою виявлення у працівників ГУНП негативних психоемоційних станів.
  44. Забезпечує контроль за станом соціально-психологічного клімату в колективах підрозділів, служб ГУНП.
  45. Приймає безпосередню участь у розробці структури ГУНП, визначенні пропозицій штатного розпису, здійснює контроль за розробкою посадових   інструкцій працівників УКЗ.
  46. Проводить розрахунки штатної чисельності та обгрунтувань щодо доцільності проведення організаційно-штатних заходів для прийняття керівництвом ГУНП управлінських рішень.
  47. Забезпечує дотримання службової, трудової дисципліни працівниками ГУНП, оформлює в межах чинного законодавства документів, пов'язаних із проведенням службових розслідувань та застосуванням заходів дисциплінарного впливу за фактами виявлених порушень.
  48. За дорученням керівництва, спільно з працівниками державного нагляду за охороною праці УЛМТЗ ГУНП проводить службові розслідування за фактами надзвичайних подій серед особового складу, вивчає їх обставини та причини, готує висновки, проекти наказів про притягнення винних працівників до дисциплінарної відповідальності.
  49. Організовує та здійснює заходи, спрямовані на попередження та профілактику надзвичайних подій за участю особового складу, порушення працівниками ГУНП законності, службової й транспортної дисципліни.
  50. За дорученням керівництва надає практичну і методичну допомогу працівникам ГУНП з питань організації проведення службових розслідувань, профілактики порушень законності і надзвичайних подій серед особового складу, вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з цих питань.
  51. Готує матеріали керівництву ГУНП про надзвичайні події за участю особового складу в т.ч. і тих, що можуть викликати значний суспільний резонанс.
  52. Веде облік фактів порушення законності і надзвичайних подій серед особового складу, аналізує та узагальнює таку інформацію, готує документи профілактичного спрямування.
  53. Разом з керівниками інших структурних підрозділів здійснює контроль за дотриманням в ГУНП Законів України «Про Національну поліцію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Кодексу Законів про працю та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
  54. Забезпечує взаємодію з державними установами, громадськими організаціями, творчими спілками з метою їх залучення до виховного процесу працівників поліції, державних службовців, поліцейських.
  55. Організовує взаємодію з гуманітарними фондами з метою опрацювання та вирішення питань щодо надання матеріальної допомоги тим категоріям працівників, які її потребують. 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux