Меню
Слідче управління
Опубліковано 11 жовтня 2022 року о 11:14


м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

Тел.: 0322586832, 0322586790

е-mail:  [email protected]

 

 Начальник

полковник поліції

Кумечко Андрій Олегович

 


Відкрити все
 •  
  1. Слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області (далі - СУ) є структурним підрозділом апарату Головного управління Національної поліції у Львівській області, який забезпечує в межах повноважень виконання законодавства України про кримінальне провадження та є головним органом досудового розслідування в Головному управлінні Національній поліції у Львівській області.
  2. Правовою основою діяльності СУ є Конституція України. Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК), Закон України «Про Національну поліцію» та інші акти законодавства з питань досудового розслідування.
  3. Діяльність СУ здійснюється відповідно до принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпеченні права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, розумності строків досудового розслідування, а також на основі взаємодії з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими об'єднаннями.
  4. Діяльність СУ здійснюється на підставі планування, поєднання єдиного керівництва у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на своїй ділянці роботи.
 •  

На слідче управління покладаються такі завдання:

 1. Забезпечення належної організації роботи органів досудового розслідування підпорядкованих слідчих підрозділів територіальних органів Національної поліції.
 2. Організаційно-методичне керівництво діяльністю органів досудового розслідування з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції.
 3. Надання методичної і практичної допомога в розслідуванні складних, багатоепізодних кримінальних проваджень чи кримінальних проваджень про тяжкі і особливо тяжкі злочини, в організації роботи підпорядкованих підрозділів, підвищенні результативності їх діяльності.
 4. Здійснення процесуального контролю за:
  • розглядом заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення слідчими, дотриманням ними обліково-реєстраційної дисципліни, своєчасним та повним унесенням відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР і проведенням досудового розслідування в кримінальних провадженнях у порядку, встановленому КПК України;
  • затриманням слідчими підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, звільненням слідчими таких осіб з ізоляторів тимчасового тримання (далі - ІТТ);
  • дотриманням слідчими процесуальних строків при розслідуванні кримінальних правопорушень і додержанням установленого порядку їх продовження;
  • обґрунтованістю прийняття слідчими рішень про закриття кримінальних проваджень;
  • забезпеченням слідчими законності при розслідуванні кримінальних правопорушень;
  • ужиттям слідчими заходів до відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.
 5. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції та установами Міністерства внутрішніх справ, а також у межах компетенції з іншими правоохоронними органами України та компетентними органами іноземних держав на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 6. Інформування населення через засоби масової інформації про виявлені під час розслідуваній; кримінальних правопорушень причини і умови, що сприяють їх учиненню.
 7. Вивчення, узагальнення і організація впровадження в діяльність слідчих підрозділів передових форм і методів роботи при виявленні й розслідуванні кримінальних правопорушень.
 8. Забезпечення процесуальної самостійності слідчих.
 9. Відбір і розстановка спільно з підрозділами кадрового забезпечення кадрів структурних підрозділів слідчого управління, а також органів досудового розслідування територіальних підрозділів Національної поліції; контроль за стажуванням слідчих, у першу чергу молодих спеціалістів, а також за дотриманням спеціалізації слідчих.
 10. Визначення слідчих, спеціально уповноважених на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.
 11. Проведення в системі службової підготовки занять з працівниками органів досудового розслідування територіальних підрозділів Національної поліції.
 12. Здійснення безпосередньо слідчим управлінням досудового розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень, у тому числі учинених проти життя та здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи; організованими групами та злочинними організаціями; у сфері господарської та службової діяльності; у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (кіберзлочинів); дорожньо-транспортних пригод унаслідок порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих; інших кримінальних правопорушень, що набули значного суспільного резонансу та мають міжрегіональний характер.

На слідче управління можуть бути покладені й інші завдання, встановлені законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами МВС України.

 

 

Слідче управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 1. Здійснює процесуальний та організаційний контроль за досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, у тому числі:
  • проти життя та здоров'я особи, насамперед, умисних убивств;
  • із застосуванням вогнепальної зброї або вибухових речовин та пристроїв;
  • кваліфікованих розбійних нападів та пограбувань, інших тяжких та особливо тяжких злочинів корисливо-насильницької спрямованості;
  • створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
  • вибухів, пожеж, учинених загальнонебезпечним способом;
  • у сфері господарської діяльності, якими завдано значної шкоди, насамперед, інтересам держави, у тому числі пов'язаних з використанням коштів бюджетів усіх рівнів;
  • з ознаками корупції у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що спричинили тяжкі та особливо тяжкі наслідки;
  • стосовно працівників засобів масової інформації;
  • учинених на ґрунті ненависті, у тому числі у зв'язку з расовою, національною, етнічною чи релігійною нетерпимістю;
  • за якими здійснюється спеціальне досудове розслідування;
  • інших кримінальних правопорушень, які набули значного суспільного резонансу або стан розслідування яких знаходиться на контролі прокуратури Львівської області, ГСУ, Національної поліції України та Генеральної прокуратури України.
 2. Вивчає кримінальні провадження за такими правопорушеннями, надає практичну і методичну допомогу в їх розслідуванні, веде контрольно-наглядові справи за цими кримінальними правопорушеннями.
 3. Безпосередньо розслідує кримінальні правопорушення в межах визначеної підслідності.
 4. Аналізує діяльність підпорядкованих органів досудового розслідування, розробляє і вживає заходів, спрямованих на вдосконалення організації слідчої роботи, підвищення якості кримінального провадження та скорочення строків розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення законності при провадженні досудового розслідування, відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями, насамперед, інтересам держави.
 5. Узагальнює слідчу практику про результати досудового розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень, у тому числі вчинених проти життя та здоров'я особи; у сфері господарської, службової діяльності, транспорту; організованими групами і злочинними організаціями; стосовно працівників засобів масової інформації; учинених із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв, про їх розкрадання; незаконного збуту наркотичних засобів; дорожньо-транспортних пригод; учинених дітьми або стосовно дітей тощо.
 6. Надає практичну та методичну допомогу органам досудового розслідування в організації їх діяльності, здійснює перевірки їх роботи; розробляє та вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи слідчих підрозділів, усуває наявні недоліки.
 7. Організовує розроблення, у тому числі із залученням фахівців вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку слідчих для Національної поліції України, рекомендацій щодо вдосконалення практики і методики  розслідування  кримінальних правопорушень, запроваджує досвід досудового розслідування; організовує та проводить наради, науково-практичні конференції і семінари, інші заходи з підвищення професійного рівня слідчих, а також з інших питань, що стосуються проблем досудового розслідування; здійснює контроль за використанням слідчими криміналістичної техніки.
 8. У межах компетенції організовує розслідування кримінальних правопорушень, що носять міжрегіональний та міжнародний характер, створює в необхідних випадках міжрегіональні слідчі групи чи в установленому порядку ініціює створення міжвідомчих слідчих груп для їх розслідування.
 9. Організовує взаємодію слідчих підрозділів при реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень з органами і підрозділами кримінальної поліції, органами, що здійснюють експертну діяльність, іншими органами, у тому числі структурними  (відокремленими) підрозділами Головного управління  Національної поліції у Львівській області, органами прокуратури і в межах компетенції з іншими правоохоронними органами; розробляє та здійснює заходи щодо вдосконалення взаємодії слідчих підрозділів з іншими структурними підрозділами поліції у розслідуванні кримінальних правопорушень.
 10. Організовує у межах компетенції взаємодію з правоохоронними органами іноземних держав під час розслідування кримінальних проваджень; звертається в установленому порядку до компетентних органів іноземних держав із запитами (дорученнями, клопотаннями) про палання міжнародної правової допомоги; організовує виконання органами досудового розслідування Національної поліції у Львівській області, запитів (доручень, клопотань) про надання міжнародної правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав; бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів про правову допомогу в кримінальних провадженнях.
 11. Здійснює підготовку матеріалів для внесення в установленому порядку на розгляд прокурору Львівської області, Генеральному прокурору України і його заступникам клопотань про продовження строків досудового розслідування кримінальних правопорушень; забезпечує подальший процесуальний контроль за якісним розслідуванням цих правопорушень у встановлені при продовженні строки, надає допомогу в їх розслідуванні; аналізує причини тривалого розслідування кримінальних правопорушень, надає рекомендації щодо скорочення строків досудового розслідування.
 12. Забезпечує достовірність звітності та облік даних про характер, обсяг і результати слідчої роботи, а також регулярне узагальнення і вдосконалення слідчої практики.
 13. Організовує розгляд та вирішення у визначеному законодавством порядку звернень громадян, установ, підприємств і організацій, депутатських запитів та звернень, які надходять до Головного управління Національної поліції України у Львівській області, у зв'язку з провадженням  досудового   розслідування   кримінальних   правопорушень, критичних виступів у засобах масової інформації, актів прокурорського реагування і ухвал суду з питань досудового розслідування; уживає заходів щодо покращання цієї роботи в слідчих підрозділах.
 14. У встановленому порядку проводить службові розслідування, у тому числі з виїздом до підпорядкованих органів досудового розслідування, за фактами порушень слідчими норм кримінального процесуального законодавства та вирішує питання про притягнення до відповідальності цих працівників.
 15. Організовує заслуховування на оперативних нарадах керівників органів досудового розслідування з питань організації слідчої діяльності, а також слідчих та працівників інших органів, у тому числі структурних (відокремлених) підрозділів, Національної поліції України з приводу виявлення, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень; приймає за результатами цих нарад відповідні рішення, готує пропозиції, спрямовані на усунення негативних тенденцій та покращання роботи.
 16. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності органів досудового розслідування; інформує підпорядковані органи досудового розслідування про зміни в законодавстві.
 17. Дає в межах компетенції доручення, приймає рішення з питань досудового розслідування, які є обов'язковими для всіх органів досудового розслідування Головного управління Національної поліції у Львівській області, а також надає слідчим письмові вказівки в кримінальних провадженнях відповідно до КПК.
 18. Бере участь у розробленні нормативів навантаження на працівників органів досудового розслідування, їх матеріально-технічного забезпечення, типових положень та типових структур підрозділів досудового розслідування.
 19. Надає Управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції у Львівській області, пропозиції щодо включення до кошторисів граничного обсягу видатків за відповідними бюджетними програмами для компенсації процесуальних витрат у кримінальних провадженнях досудове розслідування в яких здійснюється СУ.
 20. Спільно з управлінням кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у Львівській області, у взаємодії з навчальними закладами, які здійснюють підготовку поліцейських слідчої спеціалізації, і науково-дослідними установами Національної поліції України вживає заходів щодо комплектування органів досудового розслідування, визначення потреби в кадрах працівників слідчих підрозділів, розподілу і стажування молодих спеціалістів, забезпечення раціонального використання і закріплення кадрів на слідчій роботі, забезпечує підбір кадрів для призначення на посади керівників органів досудового розслідування, організовує їх стажування.

На слідче управління не може бути покладено виконання функцій, не передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux