Меню
Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення
Опубліковано 13 жовтня 2022 року о 13:15

 

м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

Тел./факс: (032) 258-69-30, 258-68-94

e-mail: [email protected]


Начальник

полковник поліції

 Коростіль Володимир Мирославович

Відкрити все

 

Управління логістики та матеріально–технічного забезпечення (УЛМТЗ) є структурним підрозділом апарату ГУНП у Львівській області. У своїй діяльності УЛМТЗ керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС та актами Національної поліції України (далі - поліція) і ГУНП організаційно-розпорядчого характеру. УЛМТЗ здійснює свою діяльність відповідно до перспективного та поточного планування, з урахуванням передового досвіду, на основі поєднання єдиноначальності та колегіальності, раціонального використання бюджетного фінансування та залучених інвестицій, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування структурних підрозділів апарату, відділів та відділень ГУНП (далі – підрозділи ГУНП). Діяльність УЛМТЗ спрямовують, координують та контролюють начальник ГУНП, заступник начальника ГУНП відповідно до розподілу обов’язків та Департамент управління майном Національної поліції України (далі ДУМ). Структура і штатний розпис УЛМТЗ затверджуються Головою Національної поліції України відповідно до законодавства України. УЛМТЗ має печатки, штампи та бланки зі своїм повним та скороченим найменуванням, необхідні для здійснення своєї діяльності. Діловодство та забезпечення дотримання режиму секретності в УЛМТЗ здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, нормативно- правовими актами МВС та актами поліції організаційно-розпорядчого характеру.

 

 

 1. Організація відповідно до законодавства завдань з управління державним майном, яке знаходиться в оперативному управлінні (на балансі) ГУНП.
 2. Підготовка керівництву ГУНП пропозицій з питань ефективного використання державного майна, яке знаходиться в оперативному управлінні (на балансі) ГУНП.
 3. Організація та здійснення в установленому порядку матеріально- технічного та ресурсного забезпечення підрозділів ГУНП, зокрема транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально- мастильними матеріалами, одностроєм поліцейських, іншими видами майна, необхідного для виконання покладених на них завдань.
 4. Планування та організація закупівель матеріальних ресурсів, необхідних для виконання покладених на підрозділи ГУНП завдань та подальше управління ними.
 5. Здійснення діяльності, пов’язаної із залученням інвестицій та управлінням капітальним будівництвом.
 6. Організація в межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду за охороною праці в підрозділах ГУНП.
 7. Здійснення контролю та вжиття заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в підрозділах ГУНП, а також на територіях, на яких вони розташовані.

 

 

 1. Здійснює заходи з організації закупівель та централізованого забезпечення матеріально-технічними ресурсами підрозділів ГУНП, зокрема, транспортними засобами, приміщеннями, озброєнням та спеціальними засобами, засобами зв’язку, спеціальною та комп’ютерною технікою, одностроєм, пально-мастильними матеріалами та іншим майном, необхідним для виконання покладених на них завдань.
 2. Бере участь у розробленні наказів та інших актів організаційно- розпорядчого характеру поліції та ГУНП з питань, що належать до компетенції УЛМТЗ.
 3. Надає пропозиції в межах компетенції до норм належності, строків корисного користування, порядку використання та забезпечення матеріально- технічними ресурсами підрозділів ГУНП.
 4. Здійснює аналіз стану забезпечення майном та визначає відповідно до норм належності потребу в ресурсах для підрозділів ГУНП.
 5. Планує в межах виділених асигнувань перелік та обсяг закупівель майна для потреб підрозділів ГУНП.
 6. Забезпечує організацію, підготовку та супровід документів, необхідних для проведення закупівель, документальне оформлення матеріалів закупівель відповідно до законодавства України, у тому числі проектів договорів.
 7. Організовує подальше ефективне розподілення майна, придбаного для виконання завдань, покладених на підрозділи ГУНП відповідно до їх заявок та затверджених норм належності. Забезпечує раціональне управління залишками майна, яке знаходиться на балансі ГУНП.
 8. Проводить заходи щодо ресурсного забезпечення поліцейських ГУНП, які залучені до проведення антитерористичної операції або безпосередньо виконують завдання із забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, забезпечення безпеки дорожнього руху в районі її проведення.
 9. Здійснює контроль за обліком, правильним використанням та збереженням майна в підрозділах ГУНП. У разі виявлення порушень уносить керівництву ГУНП пропозиції щодо проведення перевірок, службових розслідувань та притягнення винних осіб до відповідальності.
 10. Забезпечує координацію, спрямування та контроль за діяльністю Центру обслуговування підрозділів, підпорядкованого ГУНП.
 11. Готує керівництву ГУНП обґрунтовані пропозиції у сфері енергозбереження, у тому числі з питань використання паливно-енергетичних ресурсів підрозділами ГУНП. Забезпечує, у межах компетенції, виконання відповідних державних програм у сфері енергоефективності.
 12. Готує План заходів з енергозбереження для ГУНП, здійснює контроль за його виконанням, а також за проведенням заходів з підготовки будівель і споруд ГУНП до роботи в осінньо-зимовий період.
 13. Надає ДУМ обґрунтовані пропозиції щодо встановлення підрозділам ГУНП лімітів споживання електричної та теплової енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення, здійснює контроль за їх дотриманням.
 14. Веде облік наявності та забезпеченості підрозділів ГУНП озброєнням та спеціальними засобами згідно із затвердженою номенклатурою. Здійснює перевірки порядку зберігання, знищення і реалізації добровільно зданої, вилученої та знайденої зброї та боєприпасів до неї, що надходить до складу озброєння ГУНП. Організовує та контролює проведення інвентаризації озброєння в підрозділах ГУНП, забезпечує списання з обліку витрачених боєприпасів протягом поточного року у встановлені строки.
 15. Готує проекти розпорядчих актів ГУНП щодо руху та списання основних засобів та інших матеріальних цінностей, з урахуванням положень законодавства України, нормативно-правових актів МВС, а також актів поліції організаційно-розпорядчого характеру.
 16. Веде облік земельних ділянок, які перебувають у користуванні ГУНП та об’єктів нерухомості, що перебувають в оперативному управлінні (на балансі) ГУНП. Забезпечує оформлення на них правовстановлюючих документів.
 17. Здійснює опрацювання та підготовку висновків і пропозицій з питань передачі об’єктів нерухомого майна в державну та комунальну власність.
 18. Веде автоматизовану електронну базу даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності, що перебувають в оперативному управлінні (на балансі) ГУНП та подає відповідну звітність до ДУМ.
 19. Бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій з питань передачі в оренду нерухомого майна права державної власності, яке перебуває в оперативному управлінні (на балансі) ГУНП.
 20. Згідно із законодавством України та в межах компетенції сприяє залученню інвестицій з метою здійснення будівництва для потреб ГУНП. Здійснює аналіз стану об’єктів незавершеного будівництва ГУНП.
 21. Здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо капітальних видатків у складі бюджетного запиту ГУНП до проекту Державного бюджету України на відповідний рік у розрізі бюджетних програм та об’єктів будівництва. Забезпечує формування пооб’єктного плану капітального будівництва ГУНП (переліки будов) на відповідний рік, розроблення показників капітальних видатків для здійснення фінансування у розрізі бюджетних програм; загального і спеціального фондів; кодів економічної класифікації видатків.
 22. Бере участь у розробці проектно-кошторисної документації на будівництво, капітальний та поточний ремонти, реконструкцію об’єктів ГУНП. Організовує роботу з будівництва нових, реконструкції і капітального ремонту існуючих об’єктів ГУНП та здійснює контроль відповідності обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і Державним будівельним нормам України.
 23. Аналізує стан надходження з різних джерел житла для працівників поліції, у тому числі стан створення фонду службового житла в ГУНП.
 24. Бере участь в опрацюванні та підготовці пропозицій для керівництва ГУНП з питань включення жилих приміщень до числа службових або виключення жилих приміщень з числа службового житла.
 25. Здійснює підготовку матеріалів для формування контрольного списку працівників ГУНП, які потребують покращення житлових умов та перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування.
 26. Готує для розгляду житловою комісією ГУНП пропозиції з питань розподілу і надання працівникам ГУНП жилих приміщень відповідно до вимог законодавства України.
 27. У межах компетенції бере участь у розгляді питань виплати компенсації за найм житла поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу і винаймають житло на підставі договору найму.
 28. Організовує та узагальнює результати проведення інвентаризації майна, яке знаходиться на балансі ГУНП.
 29. Здійснює державний нагляд та відомчий контроль у галузі охорони праці в підрозділах ГУНП щодо виконання ними правових, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я поліцейських та інших працівників ГУНП відповідно до вимог законодавства України.
 30. Здійснює контроль за своєчасним та якісним розслідуванням випадків травмування та поранення, у тому числі зі смертельними наслідками, що сталися з поліцейськими ГУНП, а також забезпечує моніторинг за розслідуваннями випадків травмування, що сталися з іншими працівниками в ГУНП. Бере участь у роботі комісій ГУНП з розслідування нещасних випадків.
 31. Забезпечує підготовку необхідних документів для постановки та зняття з обліку устаткування підвищеної небезпеки, що перебуває на балансі ГУНП, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів у галузі охорони праці.
 32. Здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України з питань пожежної безпеки в підрозділах ГУНП.
 33. Веде облік пожеж та їх наслідків на об’єктах ГУНП. Готує статистичну звітність про пожежі, які виникли на об’єктах ГУНП для подання до ДУМ.
 34. Виконує інші функції, які випливають з покладених на УЛМТЗ завдань та передбачені законодавством України.

 

 © Головне управління Національної поліції у Львівській області: https://lv2.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/upravlinnya-logistiki-ta-materialno-texnichnogo-zabezpechennya.html

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux